The Job: Writing clean, high-quality, high-performance, maintainable code; Develop and support software including applications, database integration, interfaces, and new functionality enhancements; Coordinate cross-functionally to insure project meets business objectives and … .

The Job: PRODUCT OWNER Collect and analyze feedback/requirements from customers, stakeholders and other teams to shape requirements, features and products; Translate product strategy into detailed requirements and prototypes; Scope and … .

MÔ TẢ CHUYÊN VIÊN ĐỐI SOÁT (MẢNG TGTT) Chịu trách nhiệm đối soát giao dịch với các ngân hàng kết nối, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác … .

The Job We are looking for Experienced Android Developer to join our dynamic teams, doing 3 fast-growing products: Personalized News, Social Network, Public Administration. (You can choose one team to … .

Scope of works: Head of Finance & Accounting Oversee the daily operation of the Finance and accounting department; Lead the budgeting process with the collaboration of other functions to build … .

MÔ TẢ CHUYÊN VIÊN MARKETING Xây dựng kế hoạch/ chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành các kênh quảng cáo (Facebook,Google…) và thực thi các dự án Marketing; Theo … .

MÔ TẢ: ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ Đảm bảo vận hành tốt các nghiệp vụ nhân sự tại Công ty thành viên: Tuyển dụng; C&B; Đào tạo….; Xây dựng, … .

crop-businessman-giving-contract-to-woman-to-sign-3760067

MÔ TẢ Tìm kiếm khách hàng, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng; Tư vấn, xây dựng giải pháp theo nhu … .