GINNO logo

MÔ TẢ Kiểm tra chất lượng hàng nhập: ngoại quan, tính năng chính; Thực hiện việc sửa chữa, bảo hành: Sửa chữa điện thoại theo uỷ quyền của hãng XOR; … .

MÔ TẢ Thực hiện việc bán hàng cho các đại lý khu vực phía Nam; Hỗ trợ các đại lý triển khai các chương trình bán hàng; Phối hợp với … .

MÔ TẢ Truyền đạt các định hướng, chỉ đạo, yêu cầu của BLĐ đến các TBP, theo dõi & đôn đốc đến khi có kết quả; Tham gia các cuộc … .

MÔ TẢ Xây dựng kế hoạch và triển khai phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng và lộ trình đã được BOD phê duyệt; Tổ chức thực hiện … .

MÔ TẢ Soạn thảo mẫu các loại hợp đồng mua bán trong nước và quốc tế; Kiểm soát các rủi ro pháp lý trong hợp đồng; Định hướng, tư vấn, … .

MÔ TẢ Trực tiếp quản lý & điều hành các công việc theo chức năng nhiệm vụ của bộ phận HCNS, bao gồm: Tuyển dụng, C&B, Hành chính và tham … .

MÔ TẢ Hoạch định và chuẩn hóa hệ thống kế toán; Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính; Tổ chức công việc và … .

MÔ TẢ Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra từ Trưởng bộ phận hoặc thông tin từ các bộ phận liên quan; Lập kế hoạch kiểm tra nguyên liệu đầu vào; … .

MÔ TẢ Xây dựng và giám sát thực hiện quy trình ISO 9001 – 2015 và quy trình nội bộ công ty; Xây dựng quy trình; Giám sát thực hiện … .