Tập đoàn công nghệ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ sở hữu hệ sinh thái hơn 30 triệu người dùng với
8 công ty thành viên, tập trung đầu tư phát triển trong 3 lĩnh vực:
Tài chính Công nghệ, Truyền thông Công nghệ và An Ninh Công nghệ.

Tập đoàn công nghệ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ sở hữu hệ sinh thái hơn 30 triệu người dùng với
8 công ty thành viên, tập trung đầu tư phát triển trong 3 lĩnh vực:
Tài chính Công nghệ, Truyền thông Công nghệ và An Ninh Công nghệ.

Tập đoàn công nghệ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ sở hữu hệ sinh thái hơn 30 triệu người dùng với
8 công ty thành viên, tập trung đầu tư phát triển trong 3 lĩnh vực:
Tài chính Công nghệ, Truyền thông Công nghệ và An Ninh Công nghệ.

Tài chính công nghệ

GPay logo small
tima logo small

Truyền thông công nghệ

GTV logo small
gapo logo small

An ninh công nghệ

VSEC logo small
ginno logo small
hanet logo small

Công ty thành viên

Nhân viên

Khách hàng

G Runner

Con Người G-Group

Với G-Group, đội ngũ là nhân tố quan trọng nhất, đóng vai trò thiết yếu với sự thành công của Tập đoàn. Văn hoá doanh nghiệp đóng vai trò là “nhựa sống”, nuôi dưỡng và phát triển tổ chức từ trong cốt lõi.