EVENT EXECUTIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/01/2020
CONTENT SPECIALIST
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020
CAMPAIGN MANAGER
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
Social Media Manager
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020
GRAPHIC DESIGNER
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020