CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ
Công ty: Beatvn
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 19/05/2021
SENIOR REACT NATIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR SOFTWARE ENGINEER
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
UNITY DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
TECHNICAL LEADER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
SOC MANAGER
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
FRONT-END DEVELOPER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BACK-END DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior ReactJS
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/05/2021
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BACK-END DEVELOPER (JAVA)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000-20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior Frontend developer (VueJs/React)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/05/2021