Senior IT Security Consultant
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
.NET DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.200$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
Senior Pentester
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 4
Hạn nộp: 30/06/2020
UX WRITER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 8.000.000-12.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
MOBILE DEVELOPER (REACT NATIVE)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
LẬP TRÌNH VIÊN BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/06/2020
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020
Recommender System Engineer (AI)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
BACKEND DEVELOPER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 5
Hạn nộp: 31/05/2020
C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/05/2020
COMPUTER VISION ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020
MOBILE ENGINEER (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020
Senior Android Developer (Mobile Apps, Java)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/05/2020