TESTER - GTV
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
ARTIST GAME 2D
Công ty: GTV
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
Nhân viên Kinh doanh nền tảng Game
Công ty: GTV
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
UNITY DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2021
BACK-END DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
DEVOPS ENGINEER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 1500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
TRƯỞNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
BUSINESS ANALYST
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021