Frontend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
Business Analyst
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/09/2020
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
 Product Operations Manager
Công ty: Gapo
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/09/2020