NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 28/02/2021
SALE MANAGER - B2B
Công ty: G-Pay
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
SALE EXECUTIVE - B2B
Công ty: G-Pay
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
ILLUSTRATION DESIGNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Marketing
Mức lương: 12.000.000 - 22.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
GRAPHIC DESIGN
Công ty: G-Pay
Vị trí: Marketing
Mức lương: 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
CHUYÊN VIÊN ĐỐI SOÁT ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 10.000.000 - 18.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
BUSINESS INTELLIGENCE
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
DEVOPS ENGINEER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
SENIOR BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/01/2021