BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CONTENT MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Marketing
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TECHNICAL LEADER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC GUTINA
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
FRONT-END DEVELOPER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
KẾ TOÁN NỘI BỘ
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BACK-END DEVELOPER (JAVA)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000-20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: upto 22.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
Product Mananger (Quản lý sản phẩm)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021