CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Công ty: G-Group
Vị trí: Kế hoạch & Đầu tư
Mức lương: 16.000.000 - 26.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Công ty: G-Group
Vị trí: Ngành luật
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 18.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TESTER)
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020