GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
Công ty: G-Group
Vị trí: Ngành luật
Mức lương: 45.000.000 - 60.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Công ty: G-Group
Vị trí: Ngành luật
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
MARKETING MANAGER
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 1.500$ - 2.000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
Recommender System Engineer (AI)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
BACKEND DEVELOPER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 5
Hạn nộp: 31/05/2020
C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/05/2020
COMPUTER VISION ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020
MOBILE ENGINEER (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020