CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ
Công ty: Beatvn
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 19/05/2021
SENIOR REACT NATIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC
Công ty: G-Group
Vị trí: Đầu tư
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR SOFTWARE ENGINEER
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH DỰ ÁN
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG- PHÒNG NHÂN SỰ
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
Digital Marketing
Công ty: GTV
Vị trí: Marketing
Mức lương: Up to 18.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
UI/UX DESIGNER
Công ty: Gapo
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT AN TOÀN
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
ARTIST GAME 2D
Công ty: GTV
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Nhân viên Kinh doanh nền tảng Game
Công ty: GTV
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CONTENT MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Marketing
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
UNITY DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
CAMPAIGN EXECUTIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
MARKETING DIGITAL
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
MARKETING PARTNERSHIP
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
MARKETING STRATEGIC PLANER
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Business Development Manager
Công ty: Gapo
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TECHNICAL LEADER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC GUTINA
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
SOC MANAGER
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
FRONT-END DEVELOPER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG NHÓM PLANNING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN PLANNING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN SEEDING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BACK-END DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
KẾ TOÁN NỘI BỘ
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior ReactJS
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/05/2021
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BACK-END DEVELOPER (JAVA)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ
Công ty: Beatvn
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000-20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: upto 22.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Upto 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN KIẾM TOÁN NỘI BỘ
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Product Mananger (Quản lý sản phẩm)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior Frontend developer (VueJs/React)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/05/2021
Nhân viên Lễ tân - Hành chính
Công ty: G-Group
Vị trí: Hành chính
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021