TRƯỞNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/11/2020
MARKETING MANAGER
Công ty: Vsec
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Marketing
Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN ĐỐI SOÁT ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH ( MẢNG TGTT)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
BUSINESS INTELLIGENCE
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG
Công ty: G-Pay
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
NHÂN VIÊN KINH DOANH BÁN PHẦN MỀM ATTT
Công ty: Vsec
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/10/2020
TRƯỞNG NHÓM KIỂM DUYỆT
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
DEVOPS
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
PHP DEVELOPER (Senior + Junior)
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 16.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
Frontend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
Business Analyst
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Công ty: Vsec
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
PHP DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 30.000.000 - 45.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
AUTOMATION TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Vsec
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/10/2020
DEVOPS ENGINEER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
BACK-END DEVELOPER (JAVA)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Công ty: G-Group
Vị trí: Ngành luật
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
SENIOR BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/10/2020
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/10/2020
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: upto 22.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/10/2020
C++ ENGINEER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/10/2020