Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo và Ban điều hành

Phùng Anh Tú

Phùng Anh Tú

Tổng giám đốc
Phạm Minh Hải

Phạm Minh Hải

Chánh văn phòng
Nguyễn Hoài Anh

Nguyễn Hoài Anh

Giám đốc pháp chế
Đinh Thị Quỳnh Trang

Đinh Thị Quỳnh Trang

Giám đốc truyền thông
Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng